Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin


Informacje ogólne

1. Sklep działający pod nazwą La Dori Studio, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych w niniejszym Regulaminie oraz w zamówieniu warunków i kosztów dostawy.

2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, zwaną dalej Klientem, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

3. Właścicielem sklepu La Dori Studio jest Żaneta Szołtysek, Wojkowice 42-580, Sobieskiego 294/6.

Definicje:

1. KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

3. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

5. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

7. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.ladori.pl

8. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – La Dori Studio Żaneta Szołtysek, Wojkowice 42-580, Sobieskiego 294/6, NIP 6252258712.

9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

10. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

12. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

15. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Oferta

1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek.

2. Oferowane towary są nowe, ręcznie robione.

3. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena podana przy towarze w chwili składania zamówienia.

Realizacja zamówień

1. Warunkiem dokonania zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia. Zamówienie jest uznawane za ważne i wiążące, jeżeli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Klienta i wysłany do Sklepu przy wykorzystaniu systemu rejestracji i mechanizmów zawartych na stronach Sklepu.

2. Zamówienia na produkty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia. Klient może anulować całe zamówienie, wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub na wydłużenie czasu realizacji.

3. Czas realizacji zamówienia to około 10-20 dni roboczych od zaakceptowania płatności. W przypadku większych zamówień oraz w okresach przedświątecznych czas realizacji może ulec zmianie.

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do:
1. odmowy realizacji zamówienia, które zawierać będzie niekompletne dane, w szczególności takie, które są niezbędne do potwierdzenia i prawidłowej realizacji zamówienia;
2. odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwości;

6. Zmiany w zamówieniu Klient może wprowadzić wyłącznie przed jego potwierdzeniem.

7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów.

Płatności, dostawa

1. Klient dokonuje płatności za zamówione towary przelewem na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia oraz za pośrednictwem systemu PayPal.

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu.

3. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej. Koszty transportu ponosi Klient. Standardowe koszty przesyłki wynoszą:

- 16,00 zł Poczta Polska

- 18,00 zł kurier na terenie kraju

4. Sprzedaż zagraniczna możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze sklepem

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wysyłanie przesyłek które zostały zwrócone z powodu nieobecności adresata, zmiany miejsca zamieszkania lub nieodebrania przesyłki z poczty w wyznaczonym terminie.

6. Zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia ich złożenia będą uznawane za nieaktualne i nie będą realizowane, chyba że w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Klientem a Sklepem strony postanowią inaczej.

Wymiany, zwroty i reklamacje

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Sklep przewiduje prawo zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki pod warunkiem, że towar nie był używany, ani nie został zniszczony lub uszkodzony. Ważne: Metki, zawieszki i inne oznaczenia towaru nie mogą być w żaden sposób naruszone. Opóźnienia w dostawie z winy przewoźnika nie są podstawą do zaakceptowania zwrotu towaru przez Sklep. Zamówienia indywidualne nie podlegają zwrotom.

2. Klient ma obowiązek mailowego kontaktu ze Sprzedającym w celu uzgodnienia zwrotu/wymiany. Towar należy odesłać na adres Sklepu z dopiskiem „Zwrot”. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (rachunek) oraz dane konta bankowego, na które Sklep powinien zwrócić pieniądze.

3. Zwrotu wpłaty (minus koszty dostawy) dokonamy w terminie ok. 5 dni od daty otrzymania zwrotu, na wskazane konto bankowe. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

4. W przypadku wymiany towaru, nieużywany towar należy odesłać na swój koszt na adres Sklepu z dopiskiem „Wymiana”. Na wymianę towaru Klient ma 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Przesyłka z wymienionym towarem jest wysyłana do Klienta na koszt Sklepu.

5. Reklamacje, opóźnienia w dostawie, ewentualna niezgodność towaru z zamówieniem oraz szkody powstałe w czasie transportu powinny być niezwłocznie zgłaszane do Sklepu na adres mailowy ladori.studio@gmail.com

6. Przed odebraniem przesyłki, w obecności doręczyciela, Klient jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół, którego wzór posiada doręczyciel.

7. Pokwitowanie odbioru uszkodzonej lub naruszonej przesyłki zwalnia Sklep z odpowiedzialności za jej stan i wpływ na zawartość.

8. W przypadku, gdy wady zostaną wykryte w późniejszym terminie, towar powinien zostać odesłany na adres Sklepu z dopiskiem „Reklamacja”. Do przesyłki należy dołączyć “zgłoszenie reklamacyjne”.

9. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i prania/konserwacji, jak również wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.

10. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

11. Jeżeli dostarczony produkt jest zgodny z Państwa zamówieniem, ale chcieliby Państwo wymienić go na inny prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą e-mail, bądź telefonicznie.

12. Sklep nie realizuje przesyłek za pobraniem.

13. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

14. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa lub będzie znacznie utrudniona, Sklep – na podstawie ustaleń z Klientem – zwróci Klientowi cenę towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sklep.

15. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

Ochrona danych osobowych

1. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

2. Każdy Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów. Sklep zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail, w celach niezwiązanych z realizacją zamówienia.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 2).

2. Opinie i pytania dotyczące prezentacji produktów i realizacji zamówień można kierować na adres poczty elektronicznej: ladori.studio@gmail.com

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl